wpf65637fb.png
wp32830659.png
wpdf62ab3e.png
1. Indien door de Opdrachtgever en Appunto geen afleveringsdatum is overeengekomen, zal Appunto deze naar redelijkheid zelf vaststellen.
2. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Appunto is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de Opdrachtgever daarvan dadelijk op de hoogte te stellen.
3. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn heeft de Opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Appunto is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Appunto zal  echter het recht hebben om de Opdrachtgever de reeds door haar verrichte werkzaamheden in rekening te brengen volgens het geldende tarief genoemd in artikel 6.
4. Indien de opdracht wordt gewijzigd, heeft Appunto het recht de opdracht als geëindigd te beschouwen en gemaakte kosten te declareren, danwel is Appunto gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn en het honorarium.
5. Indien de Opdrachtgever de vertaalopdracht annuleert op een moment dat Appunto reeds voorbereidingen heeft getroffen en/of  kosten heeft gemaakt, kan van de Opdrachtgever worden gevorderd, dat hij de door Appunto gemaakte kosten en reeds gedane werkzaamheden vergoedt.
6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Appunto het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
7. Appunto zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren
8. Appunto is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen over de uitvoering van de opdracht.
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Appunto aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Appunto worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Appunto zijn verstrekt, heeft Appunto het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Appunto ter beschikking heeft gesteld.
10. Appunto zal alle door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4. Overmacht

1. Bij overmacht heeft Appunto de keuze om de diensten en andere verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In geval van opschorting is Appunto verplicht de overeengekomen diensten te verrichten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
2. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Appunto zich bedient of pleegt te bedienen bij de uitvoering van de overeenkomst en die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat ogenblikkelijke naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Appunto kan worden verlangd. Als zodanige omstandigheden komen ondermeer in aanmerking ziekte van vertalers van Appunto, het zoekraken in de post van vertalingen en opdrachten, evenals het verminken c.q. verloren gaan van vertalingen en opdrachten door een computercrash, overheidsmaatregelen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, etc.
3. Indien Appunto bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Appunto gerechtigd de diensten die reeds zijn verleend, respectievelijk de kosten die reeds zijn gemaakt, te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betrof.

Artikel 5. Ontbinding van de overeenkomst

1. Appunto is, indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel de uitvoering daarvan op te schorten. De vorderingen van Appunto op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
2. Indien Appunto door omstandigheden die niet voor haar rekening komen, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend, brand, ongeval, ziekte, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Appunto geen invloed kan uitoefenen.
3. Elk van de partijen is te allen tijde bevoegd zich wegens gewichtige reden tot de rechter te wenden met het verzoek de overeenkomst te ontbinden, waarbij als gewichtige reden wordt beschouwd veranderingen in de omstandigheden die van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.
4. Indien sprake is van ontbinding wegens gewichtige reden op initiatief van de Opdrachtgever, en Appunto bij het intreden hiervan diensten heeft verricht en/of kosten heeft gemaakt, is Appunto gerechtigd deze diensten die reeds zijn verleend, respectievelijk kosten die reeds zijn gemaakt, te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betrof.

Artikel 6.  Vergoeding en betaling

1. Opdrachtgever is aan Appunto honorarium verschuldigd. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief en het aantal te vertalen woorden. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk, kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. Alle bedragen worden vermeld exclusief btw.
2. Tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen en met inachtneming van de uitzonderingen zoals in deze voorwaarden zijn vermeld, zal wat aan honorarium, kosten en voorschotten door Appunto in rekening is gebracht, opeisbaar zijn zodra de vertaalopdracht geheel zal zijn uitgevoerd en aan de Opdrachtgever is geleverd.
3. Facturen dienen zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
4. Indien de Opdrachtgever van oordeel is dat door Appunto aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, dient hij daartegen binnen 30 dagen schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, vervalt het recht van de Opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.
5. Appunto is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
6. De Opdrachtgever is in gebreke en verzuim, indien hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen de termijn die eerder in dit artikel wordt genoemd. Indien hiervan sprake is, zullen alle door Appunto gemaakte binnen- en buitengerechtelijke kosten worden verhaald op de Opdrachtgever, onverminderd het recht van Appunto, de werkelijke kosten indien deze hoger zijn, op de Opdrachtgever te verhalen. Onder de te verhalen kosten zijn o.a. begrepen de kosten wegens juridische bijstand die verband houden met de incassering van verschuldigde bedragen. Bovendien zal vanaf de datum dat Opdrachtgever in gebreke is, aan deze een rente van 1% per maand in rekening gebracht kunnen worden, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen als Appunto voor de opgaaf de volledige te vertalen tekst nog niet heeft kunnen inzien.
8. Indien een opdracht door de Opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Appunto stelt het reeds vervaardigde werk in dat geval ter beschikking van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Klachten

1. Eventuele klachten moeten schriftelijk kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen na levering van de vertaalwerkzaamheden of andere diensten. Opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichtingen akkoord te hebben bevonden.
2. Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
3. Indien de uitvoering van een vertaalopdracht voor de Opdrachtgever onaanvaardbaar is, omdat de vorm en/of de vertaling aantoonbaar gebrekkig is, zal Appunto het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen, danwel, als Appunto redelijkerwijs niet aan de wens tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
4. Het recht op reclame van de Opdrachtgever vervalt, indien de Opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Appunto is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst, die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van vergissing, verzuim, verkeerd woordgebruik of dergelijke fouten van Appunto, tenzij Appunto een ernstig verwijt treft. Van een ernstig verwijt is hier alleen sprake als Appunto onzorgvuldig te werk is gegaan, hetzij opzettelijk of grovelijk onzorgvuldig, zodanig dat haar dit kan worden toegerekend. Indien Appunto aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde (excl. btw) van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Appunto is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
3. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Appunto van iedere aansprakelijkheid.
4. Appunto is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Appunto is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Fouten als gevolg van telefonische opdrachtverlening of wijziging van de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal Appunto vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade die voortvloeit uit het gebruik van het geleverde.
7. Appunto is niet aansprakelijk voor verlies, vernietiging of beschadiging van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Appunto is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
8. Indien de Opdrachtgever als gevolg van te late of slecht verzorgde aflevering door Appunto van de vertaling schade heeft geleden, zal hij slechts gerechtigd zijn tot vergoeding van de werkelijk door hem geleden schade als deze rechtstreeks gevolg was van de late of slecht verzorgde aflevering van de vertaling. Appunto zal in dat geval niet gehouden zijn een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan dat bedrag, dat Appunto van de aan haar verstrekte opdracht als honorarium toekomt met een maximum van één duizend euro. Appunto zal geen schadevergoeding verschuldigd zijn als de late aflevering het gevolg is van overmacht, zoals genoemd in artikel 4.
9. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt in ieder geval na verloop van 1 maand na aflevering van de vertaling. De Opdrachtgever vrijwaart Appunto tegen aanspraken van derden, welke na verloop van 1 maand geldend worden gemaakt.
10. De Opdrachtgever is verplicht Appunto te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin Appunto geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

Artikel 9. Auteursrecht

1. Het auteursrecht van de door Appunto vervaardigde vertalingen en andere teksten komt te berusten bij Appunto, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. De Opdrachtgever vrijwaart Appunto tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Appunto partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Appunto is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Appunto het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Datum laatste bijwerking: 20-08-2009
wp5533b116.gif
wp9cb5a877.png
VERTALERS
wp534851e6.png